Studie bezpečnosti zaměřené na L. reuteri DSM 17938 (Protectis)

Bezpečnost u kojenců a dětí včetně předčasně narozených

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Abrahamsson T, 2007

Švédsko

Prevence atopického ekzému u kojenců ve věku 0–2 roky

R, DZ, PK

12 měsíců

L. reuteri: 95

(1×108 CFU)

Placebo: 93

Abrahamsson TR, 2013

(Dílčí studie v rámci studie Abrahamsson 2007)

Švédsko

V rámci studie týkající se prevence alergií u novorozenců snížil L. reuteri ATCC 55730 incidenci alergických onemocnění souvisejících s IgE v kojeneckém věku. Přípravek tedy může rovněž snižovat míru rizika vzniku astmatu a alergické rinokonjuktivitidy ve věku školní docházky, což jsou faktory, jejichž sledování si tato studie vytyčila za cíl. Hodnotila rovněž, zda má tato suplementace nějaké dlouhodobé vedlejší účinky.

Původní studie:

R, DZ, PK

L. reuteri: 94

(1×108 CFU)

Placebo: 90

Ve studii z roku 2007 bylo randomizováno 232 kojenců, přičemž 188 z nich studii dokončilo.

Connolly E, 2005

Švédsko

Posoudit, zda kyselina D(-)-mléčná v krvi představuje bezpečnostní riziko pro novorozence, kteří dostávají L. reuteri dlouhodobě každý den již od narození.

R, DZ, PK

12 měsíců

L. reuteri: 14 (1×108 CFU) Placebo: 10

Gutiérrez-Castrellón P, 2014

Mexiko

Zhodnotit, zda každodenní podávání L. reuteri DSM 17938 snižuje četnost a dobu trvání epizod průjmu a infekcí cest dýchacích u mexických dětí ve věku 6–36 měsíců navštěvujících denní školská zařízení. Byla také provedena analýza nákladové efektivity.

R, DZ, PK

Intervence trvající 3 měsíce, sledování po 6 měsících

L. reuteri: 168

(1×108 CFU)

Placebo: 168

Indrio F, 2014

Itálie

Posoudit, zda perorální suplementace kmenem L. reuteri D5M 17938 během prvních tří měsíců života může u novorozenců narozených v termínu omezit nástup koliky, gastroezofageálního refluxu a zácpy a zda kromě toho snižuje sociálně-ekonomický dopad takového zdravotního stavu.

R, DZ, PK

90 dnů

Multicentrická

studie

L. reuteri: 238

(1×108 CFU)

Placebo: 230

Garofoli S, 2014

(Dílčí studie studie o prevenci Indrio et al. 2014)

 

Itálie

Otestovat, zda časné podávání L. reuteri DSM 17938 kojeným zdravým dětem narozeným v termínu ovlivňuje funkční příznaky postihující GIT, koncentraci sekrečního imunoglobulinu A (slgA) na konci 4 týdne intervenčního období, popř. rozdíly v růstu nebo jiné bezpečnostní parametry.

R, DZ, PK

28 dnů

L. reuteri: 20

(1×108 CFU)

Placebo: 20

Savino F, 2010

Itálie

Hodnocení účinku L. reuteri DSM 17938 na kojeneckou koliku u novorozenců ve věku 2–16 týdnů a posoudit změny ve fekální mikrobiotě.

R, DZ, PK

21 dnů

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Placebo: 21

Urbanska M, 2016

Polsko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 při prevenci nozokomiálního průjmu u hospitalizovaných dětí ve věku 1–48 měsíců. Opakování Wankeho hodnocení s 10násobně vyšší dávkou.

R, DZ, PK

V průběhu hospitalizace

L. reuteri: 91

(1×109 CFU)

Placebo: 93

Handschur M, 2007

Jihoafrická republika

Otestovat identifikační metody detekce a perzistence L. reuteri ve stolici kojenců ve věku 4‑12 měsíců, kteří byli hospitalizováni kvůli průjmu.

Otevřená, PK

3 dny

L. reuteri: 4, z čehož 2 HIV pozitivní

(1010 CFU)

Placebo: 3, z čehož 1 HIV pozitivní

Hoy-Schulz YE, 2016

Bangladéš

Studie fáze 1, která zkoumala bezpečnost a přijatelnost dvou probiotik: kapek s L. reuteri DSM 17938 (Lr) a prášku s B. longum ssp infantis 35624 (Bi) u zdravých kojenců ve věku 4–12 týdnů z městských slumů v Bangladéši. Jednotlivá ramena studie byla srovnávána z hlediska gastrointestinálních a respiračních příznaků, míry kojení, hospitalizací, ukončení podávání a způsobu, jakým podávání probiotik vnímaly pečující osoby. Primárním hodnoceným parametrem byl podíl dnů s příznaky.

R, DZ, kontrolovaná

intervence v délce jednoho měsíce + sledování po dalších 2 měsících

Randomizace do 1 ze tří 3 ramen podle dávkování (každý den, každý týden, jednou za dva týdny) po dobu jednoho měsíce, nebo do 4. ramene, které nedostávalo žádná probiotika.

Lr+Bi 1x denně: 35 (29 dávek) Lr+Bi 1x týdně: 35 (5 dávek)

Lr+Bi 1x za dva týdny: 35 (3 dávek)

Kontrolní skupina: 32 (Lr: 1×108 CFU+ Bi: 1×109 CFU)

 

Karvonen A, 2001

(shrnutí)

Finsko

Bezpečnost a kolonizace u novorozených dětí narozených v termínu.

R, DZ, PK

30 dnů

L. reuteri 12 (105 CFU)

L. reuteri: 25 (107 CFU)

L. reuteri: 25 (109 CFU)

Placebo: 28

Rojas MA, 2012

Kolumbie

Účinnost L. reuteri DSM 17938 na snižování úmrtí a nozokomiálních infekcí u předčasně narozených dětí (≤33 týdnů gestačního věku / ≤2 000 g).

R, DZ, PK

Během pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče

L. reuteri: 372

(1×108 CFU)

Placebo: 378

Romeo MG, 2011

Itálie

Zhodnocení účinků L. reuteri a dalších probiotik na kolonizaci kvasinkami rodu Candida a pozdní novorozeneckou sepsi u předčasně narozených novorozenců v intenzivní péči. Neurologické výsledky ve věku 12 měsíců.

R, otevřená

6 týdnů nebo až do propuštění z intenzivní péče

L. reuteri: 83

(1×108 CFU) LGG: 83

(6×109 CFU)

Kontrolní skupina: 83

Hunter C, 2012

USA

Míra vzniku NEC (nekrotizující enterokolitidy) po zahájení podávání L. reuteri při rutinním užívání ve srovnání s historickými kontrolními skupinami a bezpečnost podávání L. reuteri kojencům s porodní váhou 1000 g nebo nižší.

Retrospektivní kohortová studie.

L. reuteri podáván od začátku krmení až do propuštění z nemocnice.

L. reuteri: 79

(0,1 ml olejové suspenze, 0,5×108 CFU)

Historické kontrolní skupiny: 232

Shadkam MN, 2015

Írán

Zhodnotit účinnost perorálně podávaného L. reuteri DSM 17938 na komplikace postihující GIT a toleranci krmení u předčasně narozených novorozenců s porodní hmotností 1 000–1 800 g a gestačním věkem 28–34 týdnů.

Probiotikum: 1 kapka L. reuteri/kg tělesné hmotnosti kojence + 0,5 ml destilované vody

Placebo: destilovaná voda bez přídavku probiotik

L. reuteri DSM 17938: 30

(0,2×108 CFU/kg tělesné hmotnosti, dvakrát/24 hodin)

Destilovaná voda: 30

Weizman Z, 2006

Izrael

Bezpečnost pro zdravé kojence ve věku 3–65 dnů.

R, DZ, PK

4 týdny

L. reuteri: 20

(1,2×109 CFU)

Bb-12: 20

(1,2×109 CFU)

Kontrolní skupina: 19

Papagaroufalis K, 2014

Řecko

Zhodnotit bezpečnost počáteční umělé kojenecké výživy s obsahem L. reuteri DSM 17938 během prvního měsíce života se zvláštním přihlédnutím ke kyselině D-mléčné ve srovnání s kojenci, jimž byla podávána kontrolní počáteční umělá výživa. Další hodnocené parametry zahrnovaly toleranci GIT, spánek a pláč, růst a výskyt nežádoucích příhod.

R, DZ, kontrolovaná

28 dnů

 

Sledování po 112 a 168 dnech

L. reuteri: 36

(6,6×108 CFU)

Kontrolní skupina: 35

 

V každé skupině se 31 novorozenců zúčastnilo následného sledování po 112 a 168 dnech.

Cekola PL, 2015

USA

Zhodnotit bezpečnost částečně hydrolyzované umělé kojenecké výživy s přídavkem L. reuteri DSM 17938 (Lr) ve srovnání s podobným výrobkem bez probiotik (Con) u zdravých novorozenců narozených v termínu, přičemž primárním sledovaným parametrem byl růst. Umělé výživy se lišily pouze v poměru zdrojů sacharidů: poměr laktózy k maltodextrinu v Con byl 70:30 + přidané prebiotikum (GOS), zatímco u výživy Lr byl tento poměr 30:70 bez přídavku GOS.

R, DZ, kontrolovaná

 

Umělou výživu dostávali kojenci od 14. do 112. dne po narození = 14 týdnů

L. reuteri 60

(1×108 CFU)

Placebo: 62

Lee LY, 2015

Singapur

Zjistit bezpečnost počáteční umělé kojenecké výživy s obsahem L. reuteri, respektive L. reuteri s prebiotiky FOS/GOS pro zdravé novorozence narozené v termínu, hodnoceno na základě růstových standardů Světové zdravotnické organizace (CGS). Zkoumány byly také tolerance GIT a L- a D-laktát v moči.

R, DZ, kontrolovaná

6 měsíců

 

Sledování po 2 a 4 měsících

L. reuteri: 68

L. reuteri + FOS/GOS: 72

(108 CFU)

 

Údaje z dlouhodobého sledování v rámci studií dětí a dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Abrahamsson TR, 2013

(Dílčí studie v rámci studie Abrahamsson 2007)

Švédsko

V rámci studie týkající se prevence alergií u novorozenců snížil L. reuteri ATCC 55730 incidenci alergických onemocnění spojovaných s IgE v kojeneckém věku. Přípravek tedy může rovněž snižovat míru rizika vzniku astmatu a alergické rinokonjuktivitidy ve věku školní docházky, což jsou faktory, jejichž sledování si tato studie vytyčila za cíl. Hodnotila rovněž, zda má tato suplementace nějaké dlouhodobé vedlejší účinky. Věk při sledování byl 7 let.

Původní studie:

R, DZ, PK

L. reuteri: 94

(1×108 CFU)

Placebo: 90

Ve studii z roku 2007 bylo randomizováno 232 kojenců, přičemž 188 z nich studii dokončilo.

Stensson M, 2014

(Dílčí studie v rámci studie Abrahamsson 2007)

Švédsko

Zhodnotit účinek na zdraví ústní dutiny ve věku 9 let při každodenní perorální suplementaci matek v posledním měsíci těhotenství a dětí v prvním roce života probiotikem L. reuteri ATCC 55730.

R, JZ, PK

multicentrická

L. reuteri (5 kapek/den): 60

(1×108 CFU)

Placebo (5 kapek/den): 53

Ve srovnání s původním počtem 188 kojenců úbytek o 40 %. Tento úbytek byl způsoben zejména tím, že se rodiny z oblasti odstěhovaly.

Ceratto S, 2014

(shrnutí, dílčí studie studie Savino 2010)

Itálie

Posoudit, zda může podávání probiotik při kojenecké kolice fungovat jako prevence proti atopickým onemocněním (alergii na kravské mléko a atopické dermatitidě), astmatu a migréně ve věku pěti let, a jaké jsou účinky na růst.

Původní studie:

R, DZ, PK

L. reuteri: 25

(1×108 CFU)

Placebo: 23

V roce 2010 bylo na počátku 50 subjektů randomizováno a 46 analyzováno

Romeo MG, 2011

Itálie

Zhodnotit účinky L. reuteri a dalších probiotik na kolonizaci kvasinkami rodu Candida a pozdní novorozeneckou sepsi u předčasně narozených novorozenců v intenzivní péči. Neurologické výsledky ve věku 12 měsíců.

R, otevřená

6 týdnů nebo až do propuštění z intenzivní péče

L. reuteri: 83

(1×108 CFU) LGG: 83

(6×109 CFU)

Kontrolní skupina: 83

Akar M, 2016

(Dílčí studie studie Oncel et al. 2014)

Turecko

Hodnocení neurologického, neurosenzorického a kognitivního stavu předčasně narozených dětí v korigovaném věku 18–24 měsíců, kterým byl podáván L. reuteri DSM 17938 během pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče.

R, DZ, PK

L. reuteri DSM 17938: 124

(1×108 CFU)

Placebo: 125

400 dětí hodnocení dokončilo, z čehož 370 splnilo podmínky pro další sledování a 249 (62 %) jich bylo hodnoceno.

 

Bezpečnost pro dospělé

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Abrahamsson T, 2007

Švédsko

Zhodnotit prevenci atopického ekzému u kojenců ve věku 0–2 roky, byl-li těhotným ženám před porodem podáván L. reuteri.

R, DZ, PK

4 týdny před porodem, sledování po měsíci

L. reuteri: 95

(1×108 CFU)

Placebo: 93

Böttcher MF, 2008

(Dílčí studie v rámci studie Abrahamsson 2007)

Švédsko

Zhodnotit vliv na imunologické složení mateřského mléka (v rámci studie týkající se prevence alergií u potomstva). Těhotným ženám byl L. reuteri podán před porodem.

R, DZ, PK

4 týdny před porodem, sledování po měsíci

L. reuteri: 54

108 CFU

Placebo: 55

Egervärn M, 2010

Švédsko

Zhodnotit rizika přenosu antibiotické rezistence způsobné plazmidy u L. reuteri ATCC 55730 na ostatní střevní mikroby.

R, DZ

14 dnů + sledování po 14 dnech

L. reuteri ATCC 55730: 7

(5×108 CFU)

L. reuteri DSM 17938: 7

(5×108 CFU)

Schlagenhauf U, 2016

Vliv L. reuteri Prodentis lozenges na kontrolu plaku a záněty dásní u těhotných žen

R, DZ, PK

V průběhu třetího trimestru a v prvních dnech po porodu

L. reuteri: 24

(4×108 CFU)

Placebo: 21

Mangalat N, 2012

USA

Posoudit bezpečnost kapek s L. reuteri Protectis podle pravidel FDA týkajících se posuzování nových léčivých přípravků podáváním zdravým dospělým po dobu 2 měsíců. Monitorovány byly také změny některých imunitních faktorů.

R, DZ, PK

2 měsíce se sledováním po 1 a 4 měsících

L. reuteri: 30

(5 kapek/den = 5×108 CFU)

Placebo: 10

Oberhelman RA, 2014

Peru

Studie fáze 1 k posouzení bezpečnosti a snášenlivosti L. reuteri DSM 17938 v olejové suspenzi u zdravých dospělých dobrovolníků.

R, DZ, PK

5 dnů + sledování do 36. dne a 6 měsíců po zahájení studie

L. reuteri: 30

(1×108 CFU)

Placebo: 15

Rosander A,

2008

Švédsko

Ověřit bezpečnost a kolonizaci L. reuteri (Lr) DSM 17938 u zdravých dospělých a také ve vysoké dávce.

R, DZ, PK

28 dnů + sledování po 28 dnech

Lr DSM 17938: 4

(8×108 CFU)

Lr DSM 17938: 5

(5,5×1010 CFU)

Lr ATCC 55730: 3

(8×108 CFU)

Placebo: 4

Wolf BW, 1998

USA

Bezpečnost pro dospělé s narušenou imunitou = HIV pozitivní.

R, DZ, PK

21 dnů + sledování po 14 dnech

L. reuteri: 15

(1×1010 CFU)

Placebo: 20

Wolf BW, 1995

USA

Bezpečnost pro zdravé dospělé.

R, DZ, PK

21 dnů + 7denní sledování

L. reuteri: 15

(1×1011 CFU)

Placebo: 15

 
*R = randomizovaná, DZ = dvojitě zaslepená, JZ = jednoduše zaslepená, PK = placebem kontrolovaná
 
 
 
 
Popup