Ochrana před infekcí

Ochrana před infekcí u kojenců a dětí včetně předčasně narozených

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Gutiérrez-Castrellón P, 2014

Mexiko

Vyhodnocení, zda každodenní podávání L. reuteri DSM 17938 snižuje četnost a dobu trvání epizod průjmu a infekcí cest dýchacích (ICD) u mexických dětí ve věku 6–36 měsíců navštěvujících denní školská zařízení. Byla také provedena analýza nákladové efektivity.

R, DZ, PK

Intervence trvající 3 měsíce, sledování po 6 měsících

L. reuteri: 168

(1×108 CFU)

Placebo: 168

Agustina R, 2012

Indonésie

Posouzení vlivu podávání mléka s nízkým či běžným obsahem vápníku a podávání mléka s běžným obsahem vápníku s přídavkem probiotik (L. reuteri DSM 17938 nebo CRL431 L. casei) na incidenci a trvání průjmu a akutní infekce dýchacích cest u zdravých indonéských dětí ve věku 1–6 let.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 124

(5×108 CFU)

L. casei: 120

(5×108 CFU)

Mléko s nízkým obsahem vápníku: 124

Mléko s běžným obsahem vápníku: 126

Agustina R, 2013

(Další výsledky klinického hodnocení Agustina 2012)

Indonésie

Cílem bylo posouzení hypotézy, že kravské mléko s přídavkem probiotik L. reuteri DSM 17938 nebo L. casei CRL431 by zlepšilo růst a hladinu železa a zinku v organismu indonéských dětí, kdežto samotný vápník z mléka by zlepšil růst, avšak snížil hladinu železa a zinku.

V sociálně a ekonomicky znevýhodněných městských komunitách bylo u zdravých dětí ve věku 1–6 let provedeno šestiměsíční randomizované hodnocení.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 124

(5×108 CFU)

L. casei: 120

(5×108 CFU)

Mléko s nízkým obsahem vápníku: 124

Mléko s běžným obsahem vápníku: 126

Weizman Z, 2005

Izrael

Prevence běžných infekcí u dětí ve věku 4–10 měsíců umístěných v zařízeních denní péče.

R, DZ, PK

12 týdnů

L. reuteri: 68

(1,2×109 CFU)

Bb-12: 73

(1,2×109 CFU)

Kontrolní skupina: 60

Di Nardo G, 2014

Itálie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinek L. reuteri DSM 17938 u pacientů s cystickou fibrózou, s mírně až středně závažným onemocněním plic ve věku 6–29 let (medián věku 18 let) na míru respiračních exacerbací a infekcí horních dýchacích cest a GI traktu.

Poznámka:

Správné označení probiotického kmenu použitého v této studii je L. reuteri DSM 17938, nikoli ATCC 55730, jak je uvedeno v dokumentu.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 30

(1×108 CFU)

Placebo: 30

Wanke M, 2012

Polsko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 při prevenci nozokomiálního průjmu u hospitalizovaných dětí ve věku 1–48 měsíců.

R, DZ, PK

V průběhu hospitalizace

L. reuteri: 54

(108 CFU)

Placebo: 52

Urbanska M, 2016

Polsko

Účinnost L. reuteri DSM 17938 při prevenci nozokomiálního průjmu u hospitalizovaných dětí ve věku 1–48 měsíců. Opakování Wankeho hodnocení s 10násobně vyšší dávkou.

R, DZ, PK

V průběhu hospitalizace

L. reuteri: 91

(1×109 CFU)

Placebo: 93

Georgieva M, 2015

Bulharsko

Zhodnotit preventivní účinek L. reuteri DSM 17938 na průjem související s podáváním antibiotik a na infekce způsobované bakterií Clostridium difficile u hospitalizovaných dětí ve věku 3–12 let.

R, DZ, PK

Hodnocený přípravek byl užíván v průběhu antibiotické léčby a ještě 7 dnů poté.

Sledování po 21 dnech od ukončení antibiotické léčby

L. reuteri: 49

(1×108 CFU)

Placebo: 48

Savino F, 2015

Itálie

Zhodnocení účinku časného podávání L. reuteri DSM 17938 na mikrobiální složení fekálních vzorků právě hospitalizovaných kojenců mladších 6 měsíců, krmených výhradně umělou výživou. Kojenci, kterým byl po dobu alespoň jednoho měsíce před hospitalizací podáván L. reuteri, byli porovnáváni s odpovídajícími kontrolními skupinami, kterým probiotika podávána nebyla.

Observační studie

L. reuteri: 30

(1×108 CFU)

Kontrolní skupina: 30

Weizman Z, 2009

(shrnutí, dílčí studie v rámci studie Weizman, 2005)

Izrael

Evaluace, zda kojenci umístění v zařízeních denní péče získávají po období suplementace probiotik dlouhodobou ochranu před běžnými infekcemi.

R, DZ, PK

Sledování po 12 týdnech

L. reuteri: 66

(1,2×109 CFU)

Bb-12: 69

(1,2×109 CFU)

Kontrolní skupina: 59

Rojas MA, 2012

Kolumbie

Účinnost L. reuteri DSM 17938 na snižování úmrtí a nozokomiálních infekcí u předčasně narozených dětí (≤33 týdnů gestačního věku / ≤2 000 g).

R, DZ, PK

Během pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče

L. reuteri: 372

(1×108 CFU)

Placebo: 378

Oncel MY, 2014

Turecko

Posouzení vlivu používání L. reuteri DSM 17938 na četnost novorozenecké nekrotizující enterokolitidy (NEC), příp. úmrtí po 7 dnech, četnost prokázané sepse, výskyt intolerance k podávané stravě a délku hospitalizace u předčasně narozených dětí s velmi nízkou porodní hmotností (≤1 500 g nebo ≤32 týdnů gestačního věku)

R, DZ, PK

Placebem byla blíže nespecifikovaná olejová suspenze, tj. placebo nebylo totožné s aktivním přípravkem bez bakterií.

L. reuteri DSM 17938: 200

(1×108 CFU)

Placebo: 200

Oncel MY, 2015

Turecko

Porovnání účinnosti perorálně podávaného L. reuteri DSM 17938 a nystatinu s antifungálním účinkem při prevenci fungální kolonizace a invazivní kandidózy u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností ≤1 500 g

R, otevřená

L. reuteri DSM 17938: 150

(1×108 CFU)

Nystatin: 150

Hunter C, 2012

USA

Míra vzniku NEC (nekrotizující enterokolitidy) po zahájení podávání L. reuteri DSM 17938 při rutinním užívání ve srovnání s historickými kontrolními skupinami a bezpečnost podávání L. reuteri kojencům s porodní váhou 1 000 g nebo nižší.

Retrospektivní kohortová studie,

L. reuteri podáván od začátku krmení až do propuštění z nemocnice

L. reuteri: 79

(0,1 ml olejové suspenze, 0,5×108 CFU)

Historické kontrolní skupiny: 232

Romeo MG, 2011

Itálie

Zhodnocení účinku L. reuteri a dalších probiotik na kolonizaci kvasinkami rodu Candida a pozdní novorozeneckou sepsi u předčasně narozených novorozenců v intenzivní péči. Neurologické výsledky ve věku 12 měsíců.

R, otevřená

6 týdnů nebo až do propuštění z intenzivní péče

L. reuteri: 83

(1×108 CFU)

LGG: 83

(6×109 CFU)

Kontrolní skupina: 83

Akar M, 2016

(sledování studie Oncel et al. 2014.)

Turecko

Hodnocení neurologického, neurosenzorického a kognitivního stavu předčasně narozených dětí v korigovaném věku 18–24 měsíců, kterým byl podáván L. reuteri DSM 17938 během pobytu na neonatologické jednotce intenzivní péče.

R, DZ, PK

L. reuteri DSM 17938: 124

(1×108 CFU)

Placebo: 125

400 dětí hodnocení dokončilo, z čehož 370 splnilo podmínky pro další sledování a 249 (62 %) jich bylo hodnoceno.

Shadkam MN,

2015

Írán

Zhodnocení účinnosti perorálně podávaného L. reuteri DSM 17938 na komplikace postihující GIT a toleranci krmení u předčasně narozených novorozenců s porodní hmotností 1 000–1 800 g a gestačním věkem 28–34 týdnů.

R, DZ, PK

Probiotikum: 1 kapka L. reuteri/kg tělesné hmotnosti kojence + 0,5 ml destilované vody

Placebo: destilovaná voda bez přídavku probiotik

L. reuteri DSM 17938: 30

(0,2×108 CFU/kg tělesné hmotnosti, dvakrát/24 hodin)

Destilovaná voda: 30

Spinelli M, 2009

(shrnutí)

Itálie

Zhodnocení účinnosti perorálně podávaného L. reuteri DSM 17938 na snížení kolonizace střev patogeny a potvrzení bezpečnosti Lr u předčasně narozených novorozenců s porodní hmotností nižší než 1 500 g.

R, DZ, PK

Dny se suplementací neuvedeny

L. reuteri 15

(1×108 CFU)

Placebo: 13

Betta P, 2007

(shrnutí)

Itálie

Prevence bakteriálních a fungálních infekcí u novorozenců předčasně narozených chirurgickou cestou na jednotce intenzivní péče.

R, otevřená

Dny se suplementací neuvedeny

L. reuteri: 8

(1×108 CFU) LGG: 8

(6×109 CFU)

Kontrolní skupina: 8

 

Ochrana před infekcí u dospělých

ODKAZ

CÍLE STUDIE

KONCEPCE STUDIE*

SUBJEKTY A (DENNÍ DÁVKA)

Tubelius P,

2005

Švédsko

Zhodnocení prevence krátkodobých onemocnění, nachlazení a infekcí GIT u zdravých dospělých na pracovišti.

R, DZ, PK

80 dnů

L. reuteri: 94 (1×108 CFU) Placebo: 87

Di Nardo G, 2014

Itálie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinek L. reuteri DSM 17938 u pacientů s cystickou fibrózou, s mírně až středně závažným onemocněním plic ve věku 6–29 let (medián věku 18 let) na míru respiračních exacerbací a infekcí horních dýchacích cest a GI traktu.

 

Poznámka:

Správné označení probiotického kmenu použitého v této studii je L. reuteri DSM 17938, nikoli ATCC 55730, jak je uvedeno v dokumentu.

R, DZ, PK

6 měsíců

L. reuteri: 30

(1×108 CFU)

Placebo: 30

Schröder C, 2015

Německo

Vliv pravidelného užívání L. reuteri (DSM 17938) na počet dnů v pracovní neschopnosti v důsledku onemocnění dýchacích cest, popř. gastrointestinálního traktu u mužských zaměstnanců v ocelárnách.

R, DZ, PK

90 dnů

L. reuteri: 79

(1 tableta/den = 5×108 CFU)

Placebo: 80

Randomizováno: 242

 
*R = randomizovaná, DZ = dvojitě zaslepená, JZ = jednoduše zaslepená, PK = placebem kontrolovaná
 
 
 
 
Popup