Podmínky používání webové stránky

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE URČENA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V ČESKÉ REPUBLICE.
 

Všeobecné informace: Tuto webovou stránku dostupnou celosvětově, ale určenou jen pro širokou veřejnost v České republice provozuje EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, IČO: 49354957 (dále jen „EWO“).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY:  Webová stránka je přístupná při dodržení následujících podmínek. EWO si vyhrazuje právo doplnit nebo odstranit služby poskytované touto webovou stránkou bez oznámení. EWO nenese odpovědnost za skutečnost, že web stránka není v určitém čase z jakéhokoliv důvodu dostupná, a to po jakoukoliv dobu. Používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním podmínek jejího užívání. Souhlasíte s tím, že při jejím používání budete vždy postupovat v souladu s právními předpisy a nesmíte vkládat nebo přenášet jakékoliv agresivní, ofenzivní, nezákonné, hanlivé, neslušné, urážlivé, pornografické nebo ponižující příspěvky nebo jakékoliv příspěvky nebádající k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo za jinak nezákonné. Nesmíte záměrně vkládat viry, trojské koně, poškozené soubory nebo jiné příspěvky, které by pro nás mohly být škodlivé. Nesmíte se snažit získat neoprávněný přístup na webovou stránku EWO, na server, na které je webová stránka EWO umístěná, nebo jakýkoliv podobný neoprávněný přístup na jakýkoliv podobný server nebo webovou stránku. EWO nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo újmu způsobenou spoléháním se na informace uvedené na této webové stránce. V části Naše odpovědnost níže jsou uvedeny podrobnější ustanovení o odpovědnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY A LINKY TŘETÍCH STRAN: EWO může na své webové stránce umístit propojení (linky) na zdroje získané od třetích stran a z jiných webových stránek. Tyto linky jsou uvedené jen pro váš komfort. Poskytnutím linku na jinou webovou stránku nepřebírá EWO za její obsah. EWO nemá žádnou kontrolu nad obsahem takových webových stránek nebo jejich zdrojů. EWO také neodpovídá za jejich obsah nebo použití ze strany jejich návštěvníků, ani za žádnou újmu nebo škodu v jakémkoliv smyslu, která může vyplynout z užívání takových stránek nebo spoléháním se na ně.

SPOLÉHÁNÍ SE NA POSKYTNUTÉ INFORMACE: EWO se snaží na této webové stránce udržovat aktuální a přesné informace, neposkytujeme však přímou nebo nepřímou záruku za přesnost, úplnost nebo spolehlivost materiálů uveřejněných na této webové stránce. V tomto směru všichni uživatelé této webové stránky souhlasí v maximální míře povolené zákonem, že na tuto webovou stránku a k jejímu obsahu přistupují na svoji vlastní odpovědnost. EWO neposkytuje na této webové stránce lékařské nebo obdobné odborné služby nebo poradenství a poskytnuté informace nemají za cíl nahradit odbornou poradu s lékařem. V případě, že potřebujete takové služby nebo rady nebo máte nový nebo přetrvávající zdravotní problém, kontaktujte příslušného zdravotního odborníka.

ZMĚNY A DOPLNĚNI: EWO může dle vlastního rozhodnutí kdykoliv doplnit nebo změnit tyto podmínky a/nebo obsah webové stránky. Měli byste se s obsahem této části webové stránky seznamovat pravidelně, abyste se mohli seznámit s aktuálním zněním těchto podmínek.

NAŠE ODPOVĚDNOST: EWO nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé záruky související s touto webovou stránkou. Ani EWO ani její spřízněné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, následné, náhodné škody nebo újmy, vyplývající ze smlouvy nebo z nároku na náhradu škody (včetně nedbalosti), které by mohly vyplývat ze spoléhání se na materiál obsažený na této webové stránce, z přístupu, použití nebo nemožnosti použití této webové stránky nebo jakýchkoliv chybějících informací nebo chyb v jejím obsahu. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na a zahrnuje jakoukoliv ztrátu, poškození nebo náklady způsobené viry, které by mohly ovlivnit vaše počítačové vybavení, software nebo data.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Přístup k této webové stránce vám nezajišťuje právo používat tuto webovou stránku jinak než soukromě a nevýlučně. Pokud není uvedeno jinak, EWO, její přidružené společnosti nebo poskytovatelé licence jsou výlučným vlastníkem všech práv a nároků vyplývajících z duševního vlastnictví obsaženého a souvisejícího s touto webovou stránkou a všech materiálů obsažených na této webové stránce. Naše webová stránka je k dispozici jen pro osobní a nekomerční využití. Jakékoliv kopírování, distribuce, rozmnožování, opakované publikování, monitorování, přesměrování na jiné stránky, stahování, úprava, přenášení nebo revidování materiálů na této stránce je bez písemného povolení EWO zakázané.

SOUDNÍ PRAVOMOC A ROZHODNÉ PRÁVO: Tato webová stránka je vytvářena a provozována v souladu s právními předpisy České republiky. Tyto podmínky užívání se řídí právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vzniklé nebo související s užíváním této webové stránky budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

 

KONTAKTUJTE NÁS: V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, stížností nebo poznámek týkající se této webové stránky nebo jejího obsahu, kontaktujte prosím (info@ewopharma.cz), EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika.