PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EWOPHARMA, spol. s.r.o. (dále „EWO“) respektuje důležitost ochrany osobních údajů („osobních údajů“) uživatelů naší webové stránky („návštěvníků“). Toto prohlášení stejně jako všeobecné podmínky užívání webové stránky a všechny právní předpisy popisují, jakým způsobem přistupuje EWO k ochraně osobních a dalších údajů. Pokud nesouhlasíte s kteroukoliv z našich podmínek na ochranu osobních údajů, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. EWO o vás neshromažďuje osobní údaje, pokud je sami dobrovolně neposkytnete. Neposkytujte nám proto osobní daje, pokud nechcete, abychom je zaznamenávali a uchovávali.

1. Sběr údajů:

EWO může shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

a) jméno návštěvníka a/nebo jeho e-mailovou adresu a/nebo čas jeho návštěvy;

b) informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou při registraci na webové stránce, při účasti v soutěži nebo při zveřejňování informací na webové stránce;

c) pokud nás návštěvník upozorní na problém na webové stránce, může EWO požádat o dodatečné informace (avšak návštěvník není povinný je poskytnout);

d) EWO si může ponechat informace o jakémkoliv kontaktu, který s ní návštěvníci navážou;

e) informace o způsobu, jakým návštěvníci používají naší webovou stránku získané prostřednictvím cookies a jiných podobných nástrojů; a

f) jakékoliv bezpečností pochybnosti, které návštěvníci oznámí prostřednictvím webové stránky v souvislosti s produkty BioGaia mohou z naší strany vyvolat potřebu požádat návštěvníka o dodatečné informace.

2. Použití informací:

EWO použije informace o návštěvnících jen pro účely, pro které byly původně shromážděné nebo poskytnuté a v případě, že k tomu dostala souhlas. EWO nepoužije osobní údaje návštěvníků pro marketingové účely, pokud údaje nebyly pro tento účel poskytnuty se souhlasem návštěvníka. EWO použije osobní údaje shromážděné v souladu s částí 1(f) výše k zajištění souladu s právními a etickými povinnostmi souvisejícími s bezpečností našich výrobků. Údaje, které nemají povahu osobních údajů, jako například otázky, připomínky, myšlenky a návrhy, nejsou považovány za důvěrné a EWO je může volně zpřístupňovat a používat bez jakýchkoliv povinností vůči návštěvníkům a pro jakýkoliv účel jakýmikoliv prostředky.

3. IP Adresy a Cookies

IP adresa je jedinečná řada čísel oddělená tečkami, která identifikuje každý počítač použitím internetového protokolu (IP) s cílem komunikovat prostřednictvím sítě. IP adresy obecně neidentifikují jednotlivce a mění se vždy, když se někdo přihlásí.

Cookies jsou části informací, které do počítače vkládá tato webová stránka. Informace, které shromažďujeme pomocí cookies nejsou osobními údaji a používají se na anonymní sledování návštěvníků nebo zabezpečení adresného a dokonalejšího využití webové stránky. Návštěvníci mohou naše cookies vždy odmítnout, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, ale pokud tak učiní, nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.

EWO nebo třetí strany jednající v našem zastoupení mohou v zájmu zlepšení naší webové stránky a kvality jejího využití shromažďovat informace z počítačů návštěvníků, včetně IP adres, typu prohlížeče a operačního systému, pokud jsou k dispozici.

4. Ochrana osobních údajů při využití interaktivních prvků Facebook (tlačítko Like, tlačítko Sdílet)

Na naší webové stránce jsou integrované interaktivní prvky („plugins“) sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tyto interaktivní prvky naleznete na naší stránce podle loga Facebook nebo tlačítka „Like“ nebo „Sdílet“. Přehled interaktivních prvků Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud navštívíte naší webovou stránku, interaktivní prvky vytvoří přepojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook dostane informaci, že jste navštívili naší webovou stránku prostřednictvím IP adresy. Pokud na Facebook kliknete na „Like“  nebo na „Sdílet“, pokud jste přihlášeni na váš účet Facebook, Facebook může propojit obsah našich webových stránek s vaším profilem na Facebook. Facebook tedy může přiřadit vaší návštěvu na naší webové stránce k vašemu uživatelskému účtu. Zdůrazňujeme, že my jako provozovatel této webové stránky nemáme žádné informace o obsahu přenášených údajů, ani o tom, jak je Facebook využívá. Více informací naleznete v části Prohlášení o ochraně osobních údajů na Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/ . Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil vaší návštěvu naší webové stránky k vašemu účtu na Facebook, odhlaste se prosím ze svého účtu na Facebook.


5. Ochrana osobních údajů při použití Google Analytics 


Tato webová stránka využívá Google Analytics – webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele v zájmu zjištění, jak uživatelé využívají web stránku. Informace, které generuje cookie o používání web stránky, se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se také uchovávají. Google využívá tyto informace jménem provozovatele této webové stránky pro analýzu jejího využívání, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce, poskytování služeb souvisejících s webovou stránkou a internetem pro provozovatele webové stránky. Vaše IP adresa, kterou přenáší Google Analytics jako součást služby, nebude spojená s jinými údaji z Google. Uživatelé mohou odmítnout využívání cookies tak, že vyberou příslušné nastavení na software svého prohlížeče. Chtěli bychom však zdůraznit, že v takovém případě nemusí být všechny znaky naší webové stránky k dispozici. Návštěvníci webové stránky mohou zabránit zpracování údajů společností Google, které generuje cookie o jejich užívání webové stránky (včetně IP adresy) stažením a instalací interaktivních prvků prohlížeče, který je k dispozici na linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Uchovávání osobních údajů:

Údaje návštěvníků mohou být předávány a uchovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo mimo země EEA. Zaměstnanci pracující mimo EEA nebo pro některého z našich smluvních partnerů je mohou také zpracovávat. Úrovně ochrany mimo EEA mohou být odlišné od úrovní v rámci EEA, a proto pokud návštěvník uvede své osobní údaje, souhlasí s tím, že jakékoliv zpracování, předání nebo uchovávání osobních údajů v rámci i mimo EEA probíhá na jeho vlastní riziko. EWO se snaží aplikovat všechna dostupná opatření, aby zabezpečila co nejvyšší bezpečnost a ochranu všech osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

7. Zpřístupňování osobních údajů:

EWO může zpřístupnit osobní údaje jakékoliv spřízněné společnosti skupiny EWO Group. EWO může zpřístupnit osobní údaje i třetím stranám:

a) od kterých EWO nakupuje nebo kterým prodává majetek nebo služby, v takovém případě může EWO zpřístupnit osobní údaje potenciálnímu kupci nebo prodejci takového majetku nebo služby

b) v případě celkové nebo částečné akvizice EWO třetí stranou

c) pokud má EWO povinnost zpřístupnit osobní údaje v zájmu dodržování zákonných povinností, včetně zpřístupnění osobních údajů shromážděných v souvislosti s částí 1(f), zdravotnickým organizacím nebo v zájmu uplatňování nebo prosazování svých všeobecných podmínek nebo z důvodu ochrany práv a majetku EWO nebo jiných stran.

8. Webové stránky třetích stran:

Naše webová stránka může obsahovat propojení (linky) na webové stránky třetích stran. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran a návštěvníkům doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany před tím, než jim poskytnete jakékoliv informace. EWO nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým prohlášením o ochraně osobních údajů a webovými stránkami třetích stran.

9. Přístup k vašim osobním údajům:

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má každý právo vyžádat si kopii vlastních osobních údajů. Každý jednotlivec má také právo požadovat vymazání jeho osobních údajů nebo jejich opravu v případě jejich nesprávnosti

Jakákoliv žádost související s výše uvedeným právem by měla mít písemnou formu. EWO na tuto žádost odpoví do 40 dnů ode dne přijetí žádosti.

10. Změny a doplnění prohlášení o ochraně osobních údajů:

EWO může dle vlastního rozhodnutí kdykoliv doplnit nebo změnit prohlášení o ochraně osobních údajů. EWO žádá návštěvníky, aby prohlášení o ochraně osobních údajů v této části webové stránky pravidelně kontrolovali v zájmu seznámení se s nejaktuálnější verzí. Pro návštěvníky jsou závazné všechny změny a doplnění tohoto prohlášení.

11. Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, stížností nebo poznámek týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných otázek souvisejících s touto webovou stránkou kontaktujte prosím info@ewopharma.cz, EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika.